English version is below:

               УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на приложението “TBI Buy” и на карта “TBI BUY”

1.    Общи положения

1.1.    Настоящите Условия за ползване на приложението „TBI Buy” и на карта „TBI Buy” (Условия за ползване) уреждат реда и начина за използването на мобилно приложение “TBI Buy” (Приложението), чрез което „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД (Операторите) предоставят електронно (дистанционно) услугите, описани в раздел II. Настоящите Условия за ползване се прилагат към всички функционалности, които Приложението предоставя. Информация за доставчиците на услуги, предоставяни чрез Приложението:

Наименование: „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД
Седалище/адрес за управление и кореспонденция / електронен адрес за комуникация

гр. София, п.к 1766, р-н Младост

ж.к. Малинова долина,

ул. „Донка Ушлинова“ 2, сграда 1, ет. 4

e-mail:  info@TBI Buy.bg
Интернет страница: www.tbibuy.bg ;

телефон: 070011175 / 070011176

ЕИК / регистрация по ДДС 206489219 / BG 206489219
Наименование: „Ти Би Ай Банк“ ЕАД
Седалище/адрес за управление и кореспонденция / електронен адрес за комуникация

гр. София, п.к. 1421 р-н Лозенец,

ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54

e-mail: hello@tbibuy.bg;
Интернет страница:  www.tbibuy.bg;

телефон: 070011175 / 070011176

ЕИК / регистрация по ДДС 131134023/ BG 131134023
Органи, осъществяващи контрол върху дейността Комисия за защита на потребителите
(КЗП), със седалище и адрес за кореспонденция:
гр.София, 1000, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
телефон на потребителя: 0700 111 22,
интернет страница: www.kzp.bg.

1.2.    За целите на тези Условия за ползване и на Правилата на Програмата за лоялност следните изрази ще имат следното значение:

        I.“Бонусна точка” е условна единица, позволяваща да се приложи механизма за изчисляване в съответствие с Правилата на Програмата за лоялност. Бонусните точки се използват само за целите на Механизма за изчисляване и не се считат и не могат да се приемат за вид актив, доход, платежни средства, електронни пари, ценни книги, както и не могат да се прехвърлят или наследяват, нито да се разменят за парични средства;

       II.„Договор“ са тези Условия за ползване и Правилата на Програмата за лоялност на Оператора, които уреждат правата и задълженията на Оператора и Клиента при участието на Клиента в Програмата за лоялност;

      III.„Допълнителни Бонусни точки“ са Бонусни точки натрупвани в Профила на Клиента с цел популяризиране Програмата за лоялност сред Клиентите;

     IV.Клиент“ е всяко дееспособно физическо лице, активирало своя УИД;

      V.Карта на Клиент“ („Карта“) е пластичен (пластика) носител на информацията отразяваща УИД на Клиента. С Картата Клиентът се идентифицира пред Партньори на Програмата за лоялност;

     VI.Натрупване“ („Начисляване“) на Бонусни точки е операция по регистрирането на Бонусни точки в Профила на Клиента, съгласно Правилата на Програмата за лоялност, за извършена покупка на стока и/или услуга от обект на Начисляващ партньор, при което, с цел поощряване на Клиента, Начисляващият партньор начислява Бонусни точки, а Операторът регистрира в Профила на Клиента увеличение със същия брой Бонусни точки;

    VII.„Начисляващ партньор“ е Партньор, който в рамките на реализация на Програмата за лоялност, предоставя Бонусни точки (под формата на търговска отстъпка от бъдещи покупки), начислявани на Клиента за извършени от него покупки в обекти на Начисляващия партньор или купувайки стоки на Начисляващия партньор, в случай че той е производител и не управлява търговски обекти;

    VIII.„Обекти на Партньора“ („Обекти“) са всички точки за продажба на стоките и/или услугите на Партньори на Програмата за лоялност, включително онлайн магазини и автомати за самообслужване (вендинг машини);

     IX.„Оператор“ (така както са идентифицирани в т. 1.1 по-горе) са дружества, които организират реализацията на Програмата за лоялност и притежават правата да оперират с Програмно-техническа инфраструктура;

      X.Отписване“ („Използване“) на Бонусни точки, е операция по регистриране на Бонусни точки в Профила на Клиента, съгласно Правилата на Програмата за лоялност, за извършена продажба на стока и/или услуга от обект на Отписващ партньор, при което Отписващият партньор приема заплащането на цялата или част от продажната цена с Бонусни точки, а Операторът регистрира в Профила на Клиента намаление със същия брой Бонусни точки;

     XI.„Отписващ партньор“ е Партньор, който в рамките на реализация на Програмата за лоялност отписва начислените на Клиента Бонусни точки (предоставя на Клиента търговска отстъпка от продажната цена на стоката и/или услугата, чрез отписване на Бонусни точки);

    XII.„Паричен еквивалент“ е паричната равностойност на Бонусната точка, представена в български левове (BGN), която сума Партньорът предоставя като търговска отстъпка на Клиента, а Операторът регистрира съответния брой Бонусни точки в Профила на Клиента, при условията на Правилата на Програмата за лоялност;

    XIII.„Партньор“ е юридическо лице, извършващо търговска или друга стопанска дейност на територията на България, участник  в Програмата за лоялност и е вносител или производител на стоки, или алтернативно – притежава поне един обект за продажба на стоки и/или услуги, включително и онлайн магазин;

   XIV.„Правила на Програмата за лоялност“ са правилата за организиране и участие на Клиенти в Програмата за лоялност, публикувани тук;

    XV.„Приложение на Оператора“ е мобилно приложение „TBI Buy”, което може да бъде изтеглено от AppStore и  GooglePlay и инсталирано на мобилно устройство на Клиент;

   XVI.„Програма за лоялност“ е Програмата за лоялни  потребители „TBI Buy“, изградена като система за начисляване (натрупване) и отписване (използване) на Бонусни точки, която се администрира от програмно-техническата инфраструктура на Оператора, както и предоставяне на персонализирана и неперсонализирана рекламна информация, намаления, оферти и специални предложения за стоки и/или услуги на Партньори, за които може да се ползват Бонус точки, както и на продукти и/ или услуги на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, чрез които Клиентът може да закупи стоки и/или услуги на Партньори;

  XVII.„Програмно-техническа инфраструктура на Оператора“ е комплекс от софтуерни и технически решения, предоставени от „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, които автоматизират обмяната на информация между Партньори, Оператора и Клиента и администрирането на Програмата за лоялност. Служи само за реализацията на процесите в Програмата за лоялност, като всички права върху всеки един от компонентите на програмно-техническа инфраструктура са собственост на Оператора или същият разполага с правото да ги използва за описаните цели;

 XVIII.„Профил на Клиента“ е личният електронен профил на Клиента, активиран в Приложението на Оператора, където в електронна форма се регистрира и съхранява информацията за  натрупаните и използвани Бонусни точки – част от Програмата за лоялност на Оператора, както и друга информация, необходима за използване функционалностите на Приложението и/или предоставена от Клиента по негово желание;

   XIX.„Сайт на Оператора“ е електронната страница на Оператора www.tbibuy.bg;

    XX.Уникален идентификатор (УИД) е специално генерирана в Програмата за лоялност последователност от символи или графики, която позволява да се отчитат извършваните в рамките на Програмата действия на Клиента. УИД може да бъде съхраняван като информация на различни носители, като: карта (включително банкова карта със съвместно брандиране), като бар-код, QR-код, на Приложението и на други трайни носители по преценка на Оператора;

Технически изисквания

1.3.    За нормална употреба на Приложението, мобилното устройство (смартфон или таблет) трябва да притежава версия на операционна система Android 4.1 или  iOS 9 или всяка последваща, както и подсигурена мобилна или безжична (WiFi) Интернет връзка. В случай че не е подсигурен съответния софтуер, хардуер и интернет връзка, ползването на Приложението ще бъде възпрепятствано или невъзможно.

Права на интелектуална собственост

1.4.    Всички аспекти на Приложението, включително неговия дизайн, съдържание, имена на продукти, компании, упоменати търговски имена и функционалности, са защитени със съответстващите им права на интелектуална собственост. Всяко използване на материали, защитени с права на интелектуална собственост без предварителното писмено одобрение от Оператора, е забранено.

Регистрация на профил. Активиране на Приложението

1.5.    За активиране услугите на Приложението Клиентът следва да свали Приложението и да регистрира личен потребителски профил, за което предоставя информация за притежаван от него мобилен номер на български мобилен оператор. За удостоверяване, че въведеният мобилен номер е притежание на Клиента Операторът изпраща чрез SMS  уникален 4 (четири) цифрен код за активиране на потребителски профил, който представлява Вашата първоначална еднократна парола за достъп в Приложението.  За да активира Картата, Клиентът трябва да изпрати SMS с номера на Картата на посочен от Оператора телефонен номер.

1.6.    С въвеждането/съобщаването на служител на Оператора на уникалния код, изпратен на регистрирания мобилен номер Клиентът: 1/ приема тези Условия за ползване и Правилата на Програмата за лоялност и 2/ активира своя УИД. Страните се споразумяват, че въвеждането на посочения код представлява обикновен електронен подпис, който има действието на саморъчен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

1.7.    В случаите, в които клиентът се регистрира с Карта на Клиент (пластика), то Клиентът трябва да изпрати своят УИД на Клиента (изписан на Картата) с SMS от притежаван от него мобилен номер на български мобилен оператор до  кратък мобилен номер 1895. В случай, че Клиентът вече  има регистрация в Програмата за лоялност, то УИД на клиента ще бъде променен на този от последно изпратения от него SMS, а бонус точките, натрупани в профила му – ще се запазят.

Лични данни

1.8.  Във връзка с участието в Програмата Операторът ще събира и обработва лични данни на Клиента. Обработването на лични данни на Клиента с цел използването на конкретните услуги, предоставяни чрез Приложението, включително обемът и характерът на обработваните лични данни, правата на Клиента във връзка с обработването им, както и друга информация, свързана с обработването на личните данни на Клиента като потребител на Приложението, са посочени в „Политиката за поверителност”.

Отговорност

1.9.       Клиентът носи отговорност при неоторизиран опит за достъп до чужди потребителски профили, запис и/или споделяне на чужда потребителска информация

1.10.     Клиентът се задължава да не прави злонамерени опити да прекъсне която и да е функционалност на Приложението, да не разпространява файлове с вируси и софтуер, които могат да бъдат използвани за неоторизиран достъп, модифициране, изтриване или повреждане на файлове с данни.

1.11.     Операторът си запазва правото да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението, като предостави на Клиента достъп до последваща, подобрена негова версия.

1.12.     Достъпът на Клиента до Програмата за лоялност може да бъде преустановяван по всяко време, по преценка на Оператора, ако Потребителят е нарушил задълженията си по тези Условия за ползване или това е необходимо за гарантиране на правилното функциониране на Програмно-техническа инфраструктура на Оператора.

1.13.     В процеса на употреба Приложението генерира трафик на мобилни данни, който ще се таксува съгласно плана за мобилни услуги на Клиента.

1.14.     Операторът не носи отговорност за претърпени от Клиента загуби и/или вреди вследствие на изгубена, открадната или повредена Карта. В случай на изгубена, открадната или повредена Карта, Операторът може да издаде дубликат. Дубликатът на Картата е със същия баркод като кода на изгубената, открадната или повредената Карта. За издаването на дубликат участникът следва да се обърне за съдействие към Центъра за обслужване на клиенти 070011175 / 070011176 или като посети офис на Оператора.

2.   Информация за предоставяната услуга

2.1.    Приложението предоставя на Клиента достъп до  Програмата за лоялност на Оператора, достъп до финансови продукти на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, както и други електронни услуги, които могат да бъдат разработени в бъдеще. Чрез Приложението Клиентът:

2.1.1.   се идентифицира, чрез УИД, като участник в Програмата за лоялност пред Партньори на Програмата за лоялност;

2.1.2.   следи и контролира натрупаните и използваните Бонусни точки в неговия Профил;

2.1.3.   получава актуална информация за Партньорите – участници в Програмата за лоялност;

2.1.4.   получава актуална информация за броя на Бонусните точки, които ще се начислят в неговия Профил, за всяка една стока/услуга, предлагана от всеки един Партньорите на Програмата за лоялност, изразена като процент търговска отстъпка от цената на самата стока/услуга;

2.1.5.   има възможност (само чрез Приложението) да сканира стоки (чрез техния баркод) и/или касови бележки/фактури за покупката на тези стоки, за да получи бонусни точки при покупката на тези стоки, случай че Операторът има организирана  кампания с производител или търговски представител на производител на тези стоки.

2.2.       Картата предоставя на Клиента достъп до Програмата за лоялност на Оператора. Картата дава възможност на Клиента да:

2.2.1.       се идентифицира, чрез УИД, като участник в Програмата за лоялност пред Партньори на Програмата за лоялност;

2.2.2.       получава информация чрез SMS или Viber, или Центъра за обслужване на клиенти на Оператора за натрупаните и използваните Бонусни точки;

2.2.3.       получава информация чрез SMS или по Viber за стоките и/или услугите на Партньорите.

2.3.   Приложението представлява част от Програмно-техническа инфраструктура на  Оператора за администриране и управление на Програмата лоялност. С активирането на Уникалния си идентификатор (УИД), съответно с получаването и активирането на Карта, Клиентът става участник в Програмата за лоялност, съответно приема да спазва и прилага настоящите Условия за ползване за ползване на Приложението и Правилата на Програмата за лоялност.

3. Права и задължения на Оператора и Клиента при използване на Приложението, Картата и при участието в Програмата за лоялност

3.1.       Клиентът се задължава:

3.1.1.       самостоятелно да следи за актуалните условия на Договора, за което Операторът е създал необходимите условия – изпратил e уведомление по реда на т. 3.3.1 и е публикувал актуалната версия на Договора в Приложението и/или на Сайта на Оператора. или е изпратил чрез SMS или по Viber  на Клиентите, които имат само Карта;

3.1.2.       да спазва Правилата на Програмата за лоялност, които са неделима част от Договора;

3.1.3.       да поддържа актуална предоставената на Оператора информация в Профила на Клиента. При смяна на мобилния си номер Клиентът незабавно трябва да уведоми Оператора. Операторът не носи отговорност за вреди, произтичащи от пропуска на Клиента да актуализира своите данни;

3.1.4.       да не злоупотребява с възможностите, предоставени от Програмата за лоялност, за изкуствено (по субективното мнение на Оператора) завишаване на Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки, включително, но не само, Клиентът се задължава да не получава или да не активира няколко УИД с различни номера на мобилни телефони. За умишлена злоупотреба от страна на Клиента с възможностите на Програмата с цел необосновано обогатяване, Клиентът носи отговорност в съответствие с действащото законодателство.

3.2.       Клиентът има право:

3.2.1.       (Право на отказ) да се откаже от Договора по всяко време, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, като изпрати писмено заявление до Оператора – по пощата или по имейл, като избере „дерегистриране“ от настройките на Приложението, или като се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на Оператора на 070011175 / 070011176, а в случай на отказ от участие в Програмата за лоялност на Клиенти, които имат само Карта – като отидат на място в офис на ТиБай или като се свържат с Центъра за обслужване на клиенти на Оператора на 070011175 / 070011176. В този случай изчислените Бонусни точки/Допълнителни бонусни точки се анулират без компенсация под каквато и да е форма;

3.2.2.       да подава сигнали за констатирани нередности при използването на Приложението или при участието му в Програмата за лоялност;

3.2.3.       да иска съдействие от Оператора за разрешаване на спорове между него и Партньор;

3.2.4.       да подава сигнали и жалби срещу действия на Партньори или срещу самия Оператор до компетентните органи;

3.2.5.       да подаде заявка в рамките на 72 (седемдесет и два) часа от извършване на покупката на телефон 070011176 или чрез функцията „Гаранция за коректно обслужване“ в Приложението, инициирайки ръчно  преразглеждане на случаи, в които не са начислени Бонус Точки

3.3.       Операторът има право:

3.3.1.       едностранно да променя Договора по реда, посочен в т. 5.2 по-долу. Операторът уведомява Клиентите 7 календарни дни преди влизането на промяната в сила, като изпраща съответното уведомление (нотификация) в Приложението и публикува новата версия на Договора в съответната секция на Приложението или като изпраща линк към своя уеб сайт, на който е публикуваната новата версия на Договора чрез SMS или по Viber на Клиентите, които не използват Приложението, а имат само Карти;

3.3.2.       да прекрати начисляването на Бонусни точки без предварително уведомление, за да разследва обстоятелствата по евентуална злоупотреба на Клиента по т. 3.1.4. До края на такова разследване не се разрешава използването на натрупаните преди това Бонусни точки/Допълнителни  Бонусни точки;

3.3.3.       да изключи Клиента от Програмата за лоялност без предизвестие в случай на нарушение от страна на Клиента на тези Условия за ползване, включително на задължението си по 3.1.4;

3.3.4.       да определи срок, след изтичането на който начислените на Клиента Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки ще бъдат автоматично анулирани. Начинът за анулиране е посочен в съответния раздел на Приложението и/или на Сайта на Оператора;

3.3.5.       да спре Програмата за лоялност за неопределен период от време, като предварително уведоми Клиентите чрез Приложението, а за Клиентите, които имат само Карта чрез SMS или Viber  3 (три) календарни дни преди спирането. През периода на спиране на Програмата за лоялност не се начисляват Бонусни точки и не могат да бъдат използвани натрупаните Бонусни точки;

3.3.6.       едностранно да се откаже от изпълнението на Договора, като предварително уведоми Клиентите, чрез Приложението, а Клиентите, които имат само Карта чрез SMS или Viber,  3 (три) календарни дни преди спиране на изпълнението по Договора;

3.3.7.       да изключи всеки Партньор на Програмата за лоялност от участие в Програмата за лоялност без предварително уведомяване на Участниците;

3.3.8.       едностранно да прехвърли правата и задълженията по Договора на трета страна.

3.4.       Операторът се задължава:

3.4.1.       да актуализира съдържанието и функционалностите на Приложението в съответствие целите на Програмата за лоялност и техническите изисквания на крайните устройства, на които се инсталира Приложението;

3.4.2.       да предоставя на Клиентите съдействие при разрешаване на спорове, възникнали между тях и Партньори на Програмата за лоялност.

3.5.       Натрупаните Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки в Профила на Клиента се анулират от Оператора без компенсация под каквато и да е форма в хипотезите, описани в т. 3.2.1. 3.3.4 и 3.3.6 по-горе.

3.6.       Комуникация между страните – цялата комуникация между Оператора и Клиента ще се осъществява на български език, като в зависимост от характера на разменените съобщения/потвърждения/документи ще се визуализират директно на екран в Приложението или се изпращат на посочен от Клиента електронен адрес (e-mail), или като кратко текстово съобщение (‘SMS’), или по Viber на посочен от Клиента мобилен телефон. Операторът и Клиентът приемат, че за целите на Договора всяко електронно изявление, изходящо от/намиращо се на Приложението, се счита за извършено от Оператора, респективно всяко електронно изявление, изходящо от електронния адрес (e-mail) и/или от мобилния телефон, предоставени от Клиента в процеса на създаване на Профила на Клиента, се счита за изходящо от Клиента.

4.      Отговорност на Оператора и Клиента

4.1   Операторът полага всички усилия да осигури пълната оперативност на Програмата за лоялност, но в същото време Операторът не носи отговорност за невъзможността за начисляване и/или използване на Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки, изчислени по Програмата за лоялност, която е причинена от програмно-технически неизправности и други подобни обстоятелства.

4.2   Операторът не носи отговорност за спорове и разногласия, възникнали между Клиенти и Партньори на Програмата за лоялност, освен ако такива спорове и разногласия са причинени от нарушението от страна на Оператора на задълженията му по Програмата за лоялност.

4.3   При предявяване на претенции от Клиента, свързани с начисляването и/или използването на Бонусни/Допълнителни бонусни точки, Операторът разглежда претенцията и в случай, че същата е основателна, коригира остатъка от Бонусните точки/Допълнителните бонусни точки в Профила на Клиента.

4.4   Операторът няма никакви задължения и отговорност за стоките и/или услугите, закупени от Клиента в рамките на Програмата за лоялност. Всички разногласия, възникнали между Клиента и Партньора, се уреждат от тях самостоятелно.

4.5   Клиентът носи отговорност за своите действия (или бездействия) в рамките на Програмата за лоялност в съответствие с действащото законодателство на Република България.

4.6   Решаване на спорове. Всяка от страните по Договора може да потърси правата си от компетентния български съд по реда, предвиден в ГПК. Преди да се възползва от тази възможност, Клиентът може също:

4.6.1.       Да представи в писмен вид възраженията/претенциите си пред Оператора – в този случай Операторът е длъжен да се произнесе и да уведоми писмено клиента за решението си по всички постъпили възражения/претенции във връзка с този Договор в едномесечен срок от получаването им. Ако Операторът прецени, че възраженията/претенциите на Клиента са основателни, той може да ги удовлетвори по извънсъдебен ред;

4.6.2.       Независимо от правото си по т. 4.6.1, Клиентът има право да сезира помирителните комисии, създадени по реда на чл. 182 – 184 от Закона за защита на потребителите, когато счита, че са нарушени неговите права и законни интереси;

4.6.3.       Независимо от правата си по т. 4.6.1 и т. 4.6.2, Клиентът има право да подава жалби, свързани с този Договор, до Комисията за защита на потребителите на адреса, посочен в т. 1.1.

5.      Допълнителни разпоредби

5.1.    Всеки Партньор има право да откаже на Клиента закупуване на стоки и/или услуги в рамките на Програмата за лоялност, за които е определил специални (промоционални) цени, включително при използване на карти с отстъпки и други програми за лоялност на този обект на Партньора.

5.2.    Настоящите Условия за ползване подлежат на изменение от Оператора по всяко време, за което Операторът уведомява Клиента в 7-дневен срок от изменението на Общите Условия за ползване чрез изпращане на съобщение в Профила на Клиента или по e-mail, а Клиентите, които имат само Карта – чрез SMS или по Viber. В тези случаи, Клиентът може в едномесечен срок писмено да се откаже от участие в Програмата за лоялност по реда на т. 3.2.1. или да поиска да продължи участието си при старите Условия за ползване, в който случай може да продължи да използва натрупаните в Профила си бонус точки, но в него не могат да бъдат начислявани нови Бонус точки.

5.3.    В случай на противоречие между текста на Условията за ползване на български и английски, ще се прилага българският текст.

 

 

TERMS OF USE

of the application “TBI Buy” and “TBI BUY” card

1.             General provisions

1.1.  These Terms of use of the application “TBI Buy” and TBI Buy card (Terms of Use) lay down the practical arrangements for using the mobile application “TBI Buy” (the Application), through which “TBI Buy” EAD (the Operator) and TBI Bank EAD  provide electronically (remotely) the services described in Section II. These Terms of Use apply to all functionalities provided by the Application. Information about the providers of services provided through the Application:

Name:

TBI Buy EAD

Seat/registered address used for correspondence / e-mail address used for communication

Sofia, area code 1766, Mladost

Region, Malinova Dolina District,

2 Donka Ushlinova Str., building 1, fl. 4

e-mail: info@TBI Buy.bg;
website: www.tbibuy.bg ;

telephone: 070011175 / 070011176

UIC / VAT registration

206489219 / BG 206489219

Name:

TBI Bank EAD

Seat/registered address used for correspondence / e-mail address used for communication

Sofia, area code 1421, Lozenets District,

52-54 Dimitar Hadjikocev Str.

Email hello@tbibuy.bg

Website www.tbibuy.bg;

Telehpne 070011175 / 070011176

UIC / VAT registration

131134023/ BG 131134023

Bodies exercising control on the activity

Consumer Protection Commission
(CPC), with seat and correspondence address 
Sofia, 1000, 4А, Slaveykov Sq., floors 3, 4 and 6,
customer help line: 0700 111 22,
website: www.kzp.bg.

1.2.    For the purposes of these Terms of Use and the Loyalty Program Rules, the following terms will have the meaning as hereunder:

     I.    “Bonus Point” means a notional unit allowing the calculation mechanism to be applied in accordance with the Loyalty Program Rules. Bonus Points are used only for the purposes of the Calculation Mechanism and are not and shall not be considered as an asset, income, means of payment, electronic money, securities, nor can they be transferred or inherited or exchanged for cash;

       II.“Contract” means these Terms of Use and the Loyalty Program Rules of the Operator, which regulate the rights and obligations of the Operator and the Client when the Client participates in the Loyalty Program;

      III.“Additional Bonus Points” means Bonus Points accrued in Client’s Account for the purposes of promotion of the Loyalty Program among Clients;

     IV.“Client” means any legally capable natural person that has activated their UID;

      V.“Client’s Card” (“Card”) means a plastic information carrier reflecting Client’s UID. Clients identify themselves to Loyalty Program Partners with the Card;

     VI.“Accrual” of Bonus points means the operation of registration of Bonus Points in Client’s Account according to the Loyalty Program Rules, for the purchase of goods and/or service from a retail outlet of an Accruing Partner, in which, in order to encourage the Client, the Accruing Partner accrues Bonus Points and the Operator registers the same number of Bonus Points in Client’s Account.

    VII.“Accruing Partner” means the Partner who, during the implementation of the Loyalty Program, gives Bonus Points (in the form of trade discount on future purchases), which are accrued to the Client for purchases made by the Client in Accruing Partner’s retail outlets or alternatively by shopping brands and good produced by the Accruing Partner;

    VIII.“Partner’s Retail Outlets” (“Retail Outlets”) means all points of sale of the goods and/or services of Loyalty Program Partners, including online shops and vending machines);

     IX.“Operator” (as identified in clause 1.1 above) means the companies organising the realization of the Loyalty Program and holding the rights to operate the Software and Hardware Infrastructure;

      X.“Redemption” (“Use”) of Bonus Points means the operation of registration of Bonus Points in Client’s Account, according to the Loyalty Program Rules, for the sale of goods and/or service from a Redemption Partner’s retail outlet, in which the Redemption Partner accepts payment of the whole or part of the sale price with Bonus Points and the Operator registers a deduction from Client’s Account of the same number of Bonus Points;

     XI.“Redemption Partner” means the Partner who, within the implementation of the Loyalty Program” redeems the Bonus Points accrued to the Client (provides a trade discount on the sale price of the goods/service to the Client by redeeming Bonus Points);

    XII.“Cash Equivalent” means the monetary value of the Bonus Point expressed in Bulgarian leva (BGN), which amount the Partner gives as a trade discount to the Client and the Operator registers the respective number of Bonus Points in Client’s Account according to the Loyalty Program Rules;

    XIII.“Partner” means any legal person engaged in trade or other economic activity on the territory of Bulgaria, who participates in the Loyalty Program and is either a producer or importer of goods, or alternatively has at least one retail outlet for sale of goods and/or services, including an online store;

   XIV.“Loyalty Program Rules” means the rules of organisation and participation of Clients in the Loyalty Program, published here;

    XV.“Operator’s Application” means the mobile application “TBI Buy” downloadable from AppStore and GooglePlay which can be installed on Client’s mobile device;

   XVI.“Loyalty Program” means the Loyal Customers Program “TBI Buy” built as a system of accrual and redemption (use) of Bonus Points, which is administered by Operator’s software and hardware infrastructure, as well as the provision of personalised and depersonalised advertising information, discounts, offers and special offers for goods and/or services of Partners, for which Bonus Points can be used, and for products and/ or services of TBI Bank EAD through which the Client can purchase goods and/or services of Partners;

  XVII.“Operator’s Software and Hardware Infrastructure” means a set of software and hardware solutions provided by TBI Buy EAD and TBI Bank EAD  which automate the exchange of information between Partners, Operator and Client, as well as the administration of the Loyalty Program. It serves only for implementation of the processes in the Loyalty Program and any rights on any component of the software and hardware infrastructure are held by the Operator who has the right to use them for the purposes described.

 XVIII.“Client’s Account” means Client’s personal electronic account in, activated in Operators’ Application, in which account the information about the Bonus Points accrued and redeemed – part of Operator’s Loyalty Program and any other information required for use of the functionalities of the Application and/or provided by the Client on his own discretion;

   XIX.“Operators Site” means Operator’s website tbibuy.bg

    XX.Unique identifier (user identifier) (UID) means the sequence of symbols or graphics specifically generated in the Loyalty Program, which permits reporting of Client’s acts performed within the Loyalty Program. The UID could be stored as information on different carries such as: card (including a co-branded bank card), bar code, QR-code, in the Application and on other durable mediums, at Operator’s discretion;

Technical requirements

1.3.    For normal use of the Application, the mobile device (smartphone or tablet) must have a version of the operating system Android 4.1 or iOS 9 or any subsequent, as well as a secured mobile or wireless (WiFi) Internet connection. In the event that the relevant software, hardware and internet connection are not provided, the use of the Application will be prevented or will be impossible.

Intellectual property rights

1.4.    Any aspects of  Application, including its design, content, names of products, companies, mentioned trade names and functionalities, are protected by the relevant intellectual property rights. Any use of materials protected by intellectual property rights without Operator’s preliminary approval in writing is prohibited.

Registration of an account. Activating the Application.

1.5.    To activate the services of the Application and / or the Site, the Client should register a personal user account, for which he provides information about client’s mobile number of a Bulgarian mobile operator. To verify that the entered mobile number is owned by the Client, the Operator sends, via SMS, a unique 4 (four) digit code for activation of a user account, which is Client’s initial one-time password for access to the Application.  To activate the card, the client sends SMS with card number to a phone number designated by the Operator.

1.6.    By entering / giving to the Operator’s officer the unique code sent to the registered mobile number, the Client: 1/ accepts these Terms of Use and the Loyalty Program Rules and 3/ activates Client’s UID. The parties agree that the entry of the said code represents simple electronic signature which has the effect of a handwritten signature in the meaning of Article 13(4) of the Electronic Document and Electronic Trust Services Act.

1.7.    In cases when the customer registers a Client Card (plastic), they must send their Client’s UID (printed on the Card) from an own mobile number of a Bulgarian mobile operator to a short mobile number 1895. In case the customer is already registered in the Loyalty Program, then the existing UID will be replaced with the last Client’s UID sent via an SMS, and the bonus points in accrued in their profile will remain.

Personal data

1.8.  In relation to the participation in the Program, the Operator will collect and process Client’s personal data. The processing of Client’s personal data for use of the specific services provided through the Application, including the volume and nature of processed personal data, the processing related rights of the Client, as well as any other information related to the processing of personal data of the Client as user of the Application, are given in the Privacy Policy.

Liability

1.9.       The Client is liable for attempted unauthorised access to third-party user accounts, for recording and/or sharing third-party user information.

1.10.     The Client undertakes not to make malicious attempts to break any functionality of the Application, not to disseminate files and software with viruses, which could be used for unauthorised access and for modifying, deleting or damaging data files.

1.11.     The Operator reserves the right to update the content and the functionalities of the Application and provide the Client with access to the next improved version thereof.

1.12.     Client’s access to the Loyalty Program may be terminated at any time at Operator discretion if the User is in breach of user’s obligations under these Terms of Use or where that is necessary in order to ensure the proper operation of Operator’s software and hardware infrastructure.

1.13.     In the course of use, the Application generates mobile data traffic which will be charged according to Client’s mobile service plan.

1.14.     The Operator shall not be liable for losses and/or damages incurred by the Client as a result of Card being lost, stolen or damaged. If Card is lost, stolen or damaged, the Operator may issue a duplicate. The Duplicate Card shall have the same barcode as the code of the Card that was lost, stolen or damaged. To be issued a duplicate, the participant should request the assistance of the Customer Service Centre by calling 070011175 / 070011176, or visit an office of the Operator.

2.   Information about the service provided

2.1.          The Application gives the Client access to Operator’s Loyalty Program, access to the financial products of TBI Bank EAD as well as any other electronic services that may be developed in future. Through the Application, the Client:

          2.1.1.        Gets identified with the UID as a participant in the Loyalty Program before Loyalty Program Partners;

              2.1.2.   Keeps track of and controls the Bonus Points accrued and used in Client’s Account;

              2.1.3.   Gets updated information about the Partners participating in the Loyalty Program;

              2.1.4.   Gets updated information about the number of Bonus Points, to be accrued in Client’s Account for any goods/service offered by any Loyalty Program Partner, expressed as a trade discount percentage on the price of the goods/service;

              2.1.5.   Can (only through the Application) scan goods (through their barcode) and/or cash receipts/invoices for the purchase of the goods, in order to get Bonus Points when buying the goods, in case the Operator has a campaign organised with a producer or a trade representative of a producer of the goods.

2.2.       The Card gives the Client access to Operator’s Loyalty Program. The Card provides thatthe Client:

2.2.1.       gets identified with UID as a participant in the Loyalty Program before Loyalty Program Partners;

2.2.2.       gets information with an SMS or via Viber, or the Operator’s Customer Service Centre about the Bonus Points accrued and used;

2.2.3.       gets information with an SMS or via Viber about the goods and/or services of the Partners.

2.3.   The Application is part of Operator’s Software and Hardware Infrastructure for administration and management of the Loyalty Program. Activating the unique identifier (UID), respectively receiving and activating a Card, the Client becomes participant in the Loyalty Program and, accordingly, agrees to comply with and apply these Terms of Use of the Application and the Loyalty Program Rules.

3. Rights and obligations of the Operator and the Client for use of the Application, the Plastic Card and participation in the Loyalty Program

3.1.  The Client undertakes:

3.1.1.       To keep track of the actual conditions of the Contract, for which the Operator has created the necessary conditions – the Operator has sent a notice pursuant to clause 3.3.1 and has published the actual version of the Contract in the Application and/or on Operator’s website,or has sent with an SMS or in Viber to Clients who only hold a Card;

3.1.2.       Comply with the Loyalty Program Rules which are an integral part of the Contract;

3.1.3.       Keep updated the information provided to the Operator in the Client’s Account. The Client shall immediately notify the Operator of any change of Client’s mobile number. The Operator shall not be liable for damages resulting from Client’s failure to update their data;

3.1.4.       Not to abuse the opportunities provided by the Loyalty Program in order to artificially increase (according to Operator’s subjective opinion) the number of Bonus Points/Additional Bonus Points, including but not limited to, the Client undertakes not to get and not to activate several UIDs with different mobile numbers. The Client shall be liable under the existing legislation for malicious abuse of the opportunities of the Loyalty Program for unjust enrichment;

3.2.       The Client may:

3.2.1.           (Waiver) waive  this Contract at any time, without the need to state reasons for that, owing no compensation or penalty and paying no costs, with a written application to the Operator – by mail or e-mail, selecting “deregistration” from the settings of the Application, or by calling Operator’s Customer Service Centre  on 070011175 / 070011176 and when Clients holding only a Card waive their participation in the Loyalty Program, they should go to the TBI BUY office or call the Operator’s Customer Service Centre on 070011175 / 070011176In this case, the Bonus Points / Additional Bonus Points calculated shall be deregistered without any compensation whatsoever;

3.2.2.       Whistle blow about any detected irregularities in the use of the Application or in Client’s participation in the Loyalty Program;

3.2.3.       Request Operator’s assistance for dispute resolution between the Client and a Partner;

3.2.4.       Lodge alerts and complaints against acts of the Partners or the Operator to the competent authorities;

3.2.5.       To file a request within 72 (seventy-two) hours of making the purchase by calling to 070011176 or through the function “Fair Service Guarantee” in the Application, initiating a manual revision of the cases when Bonus Points are not accrued.

3.3.       The Operator may:

3.3.1.       Unilaterally amend the Contract under item 5.2. below. The Operator notifies the Clients 7 calendar days before the change enters into force by sending the relevant notification in the Application and publishing the new version of the Agreement in the relevant section of the Application or by sending a link to its website where the new version of the Agreement is published. via SMS or Viber to the Clients who do not use the Application, but only have plastic cards;

3.3.2.       Without prior notice, stop accruing Bonus Points in order to investigate the circumstances of possible Client abuse under clause. 3.1.4. The Bonus Points / Additional Bonus Points accrued hitherto may not be used until the investigation is closed;

3.3.3.       Exclude the Client from the Loyalty Program without notification if the Client is in breach of these Terms of Use, including breach of Client’s obligation under 3.1.4;

3.3.4.       Specify a term upon expiry whereof the Bonus Points / Additional Bonus Points accruing to the Client will be automatically deregistered. The deregistration procedure is published in the respective heading of the Application and/orin the Operator’s Site;

3.3.5.       Terminate Loyalty Program for unlimited period of time, notifying the Clients in advance via the Application or for the Clients that hold only Cards 3 (three) calendar days before the termination. Bonus points will not be accruing and the Bonus Points accrued cannot be used during the period of termination;

3.3.6.       Unilaterally waive the implementation of the Contract, notifying the Clients in advance via the Application, and the Clients that hold only Cards with an SMS or in Viber, accordingly, 3 (three) calendar days before performance of the Contract is stopped;

3.3.7.       Exclude any Loyalty Program Partner from participation in the Loyalty Program without prior notification of Participants;

3.3.8.       Unilaterally transfer the rights and obligations under the Contract to a third party.

3.4.       The Operator undertakes:

3.4.1         To update the content and functionalities of the Application in accordance with the objectives of the Loyalty Program and the technical requirements of the terminal devices on, on which the Application is installed;

3.4.2         Assist the Clients in the resolution of disputes between the Clients and Loyalty Program Partners.

3.5.       The Bonus Points / Additional Bonus Points accruing in Client’s Account shall be deregistered by the Operator without any compensation whatsoever, in the hypotheses under clauses 3.2.1. 3.3.4 и 3.3.6 above.

3.6.       Communication between the parties – all communication between the Operator and the Client shall be in Bulgaria and, depending on the nature of the messages/confirmations/ documents exchanged, they will be visualised on a screen in the Application or e-mailed to Client’s specified e-mail address (email), or as a short text message (‘SMS’) or in Viber  to Client’s specified mobile phone. The Operator and the Client agree that, for the purposes of the Contract, any electronic statement outgoing from/available in the Application and/or the Site, shall be deemed to have been made by the Operator and, respectively, any electronic statement outgoing from/available in the e-mail address (email) and/or the mobile phone specified by the Client during the creation of the Client’s Account shall be deemed to be outgoing from the Client.

4.      Liability of the Operator and the Client

4.1   The Operator shall make every effort to ensure the full operation of the Loyalty Program, but at the same time the Operator shall not be liable the non-accrual and/or non-use of Bonus Points / Additional Bonus Points calculated under the Loyalty Program, which is caused by software and hardware failures and other similar circumstances.

4.2   The Operator shall not be liable for disputes and disagreements arising between Clients and Loyalty Program Partners, unless such disputes and disagreements are caused by the Operator’s breach of operator’s obligations under the Loyalty Program.

4.3   When the Client lodges claims regarding the accrual and / or use of Bonus / Additional Bonus Points, the Operator shall examine the claim and, if it is justified, adjust the balance of Bonus Points / Additional Bonus Points in Client’s Account.

4.4   The Operator shall have no obligations and liability for the goods and / or services purchased by the Client under the Loyalty Program. All disagreements that arise between the Client and the Partner shall be settled by them independently.

4.5   The Client shall be liable for their acts (or failure to act) within the Loyalty Program, under the existing legislation of the Republic of Bulgaria.

4.6   Dispute resolution. Each party to the Contact may claim their rights before the competent Bulgarian court by means of the procedure laid down in the Civil Procedure Code. Before making use of this opportunity, the Client may also:

4.6.1.       To submit their objections / claims to the Operator in writing – in this case the Operator is under the obligation to a is obliged to give a decision and notify the client in writing of Operator’s decision on any objections / claims received in relation to this Contract within 1-month from receipt thereof. If the Operator considers Client’s objections / claims justified, the Operator may he may satisfy them out of court;

4.6.2.       Notwithstanding the right under clause 4.6.1, the Client may refer to the conciliation committees established pursuant to Articles 182 – 184 of the Consumer Protection Act when the Client believes that their rights and legal interests have been infringed;

4.6.3.       Notwithstanding the rights under clauses 4.6.1 and 4.6.2, the Client may lodge claims in relation to this Contract to the Consumer Protection Commission at the address specified in clause 1.1.

5.      Additional provisions

5.1   Every Partner may deny the Client the purchase of goods and/or services under the Loyalty Program for which the Partner has specified special (promotional) prices, including when discount cards and other loyalty programs of this retail outlet of the Partner are used.

5.2   These Terms of Use may be amended by the Operator at any time and the Operator shall notify the Client of such amendments within 7 days from the amendments of the General Terms of Use via sending a message in Client’s Account or by e-mail, and the Clients who hold only Cards – through SMS or Viber. In this case, the Client may opt out of participation in the Loyalty Program in writing within 1 month according to the procedure laid down in clause 3.2.1. or request continued participation under the previous Terms of Use in which case the Client may continue to use the bonus points accrued in Client’s account but new Bonus Points may not be accrued in the account.

5.3. In case of a discrepancy between the Bulgarian and English texts of this Terms of Use, the Bulgarian text shall apply.