ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Маркетингово проучване

“Да хванеш офертата”

  1. Общи положения Маркетингово проучване „Да хванеш офертата“ (“Проучването”) има за цел, „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Оператора“) да разбере в кои търговски вериги за хранителни стоки в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и кои конкретни техни търговски обекти най-често пазарувате. Подразбира се, че най-посещаваните търговски обекти са и най-желани от клиентите за присъединяване към мобилното приложение на Оператора –  „TBI Buy” (“Приложението”). Клиентите участват в проучването съгласно процеса в мобилното приложение на Оператора, чрез сканиране („Сканиране“) на касовия бон от покупката на хранителни стоки. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за участие в Проучването и са публично достъпни на електронната страница на Оператора www.tbibuy.bg

 

Параметри на Кампанията:

 

КАМПАНИЯ: „Да хванеш офертата“
ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 01.08.2022 – 31.10.2022

ОБЕКТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Търговски вериги за хранителни стоки на територията на градовете:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА ПРОМОЦИЯТА
  • град София от периода 01.08.2022 – 31.10.2022г.
  • град Пловдив от периода 25.08.2022 – 31.10.2022г.
  • град Варна от периода 25.08.2022 – 31.10.2022г.
  • град Бургас от периода 25.08.2022 – 31.10.2022г.
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД

 

2. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1 За да участва в Проучването, ползвател на приложението, трябва при извършване на покупка/и във вериги хранителните магазини или търговски вериги за хранителни стоки на територията на градовете изброени в т.I, да извърши правилно целият процес по сканиране и снимане (сканиране на QR код и снимка на касовия бон) на касовия бон удостоверяващ извършеното плащане чрез Приложението на Оператора.

2.2 Право на участие имат всички ползватели които кумулативно са изпълнили следните критерии: 2.2.1. Извършили са покупка, за която са получили касов бон от търговски обекти само и единствено на територията на градовете София, Пловдив, Варна, Бургас. 2.2.2. Извършили са покупка на стока в периода на Проучването от 01.08.2022 г. до 31.10.2022 г. включително за търговски обекти в град София и в периода 25.08.2022 – 31.10.2022г. включително за извършени покупки в търговски обекти в градовете Пловдив, Варна и Бургас. 2.2.3. извършили са покупка и за същата са сканирали и снимали касов бон в търговски вериги за хранителни стоки или са извършили покупка и за същата са сканирали и снимали касов бон, от други хранителни магазини съдържащ минимум два артикула от категорията на хранителни стоки и/или напитки. Сканиране се извършва чрез последователност от действия, включващи сканиране на QR кода на касовия бон, и последваща снимка на касов бон.

2.3 В Проучването могат да участват всички настоящи и нови ползватели на мобилното приложение „TBI Buy”.

2.4 Награди за участието в Проучването, описани в раздел III, получават първите 50 000 (петдесет хиляди) сканирани и снимани касови бележки, отговарящи на условията в т.2.2.

2.5 Наградите в Проучването се начисляват под формата на Бонус точки в профила на Приложението на печелившите участници в срок до 72 часа от сканирането на касов бон.

2.6 Когато потребител е сканирал и снимал с Приложението касов бон, но на документа, удостоверяващ извършеното плащане, не е посочено конкретното наименование на заплатения артикул/и, или те не са ясно видими на снимката, то Операторът си запазва правото да ограничи правото на участие на потребителя в Проучването.

2.7 В случай, че печеливш участник получи награда, но не завърши правилно целият процес изразяващ се в сканирани и изпращане на снимка на касовия бон удостоверяващ плащането, то Оператора си запазва правото да не начисли бонус точки и/или да отчисли еквивалента на даденото количество бонус точки, ако такова вече е дадено.

2.8 Онлайн търговци не са част от Проучването съответно покупки от онлайн търговци не се считат изпълнение на условията за участие в Проучването.

2.9 За избягване на всякакви съмнения, когато участник в проучването е печеливш, то на същият се определя награда в размер на 1.5 % от стойността на всеки сканиран касов бон, без да се начисляват допълнителен бонус от различните продукти съдържащи се в него.

2.10 Операторът си запазва правото да налага ограничения на участници, за които има съмнения, че извършват опити за злоупотреба чрез многократно задействане на лимитите, опити за сканиране на десет и повече фискални бонове за 24 часа, опит за предоставяне на недействителни фискални бонове и други.

2.11 Всеки печеливш участник в Проучването има право на награда до 100 (сто) бонус точки максимално натрупани в една клиентска карта за един календарен месец, където паричният еквивалент на Бонусната точка се определя от следното съотношение: 1 (една) Бонусна точка = 1 (един) лев;

2.12 Операторът има право да налага следните ограничения върху начисляването на Бонусни точки на печелившите участници в Проучването при извършване на операции от определен тип:

 

Ограничения:

 

Ограничение Време Ограничения
Време след извършване на покупката  24 часа
Брой касови бележки за време 24 часа 5 покупки/фискални бонове
Максимално натрупани Бонус Точки в една клиентска карта 1 месец 100 бонус точки
Максимална стойност на покупката, за която се полагат бонус точки 500 лв.
     

 

3. НАГРАДИ

3.1. Наградите за печелившите участници в Проучването се предоставят от „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД под формата на Бонус точки в Профила на ползвателите на приложението, изчислени като 1,5 % от стойността на всеки сканиран и сниман касов бон (Сканиране), отговарящ на настоящите правила и условия.

 

4. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

4.1 Организаторът на настоящото Проучване „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

4.2 Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

 

5. СПОРОВЕ

5.1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в Проучването, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

 

6. ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО

6.1. Организаторът запазва правото си след края на периода на Проучването да стартира ново проучване на базата на настоящото и/или да удължи срока на проучването.

6.2. Организаторът запазва правото си да прекрати маркетинговото проучване по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на Проучването поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.

6.3. За повече информация относно Проучването може да се свържете с Центъра за обслужване на клиенти на Оператора на телефони 070011176.