ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Пазарувай с TBI Buy и печели“

  1. Общи положения 1. Рекламната кампания „Пазарувай с TBI Buy и печели“ има за цел да популяризира услугите сред ползвателите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Оператора“) чрез използването на мобилното приложение на Оператора –  „TBI Buy”. Настоящите Общи условия уреждат редa и начинa за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Оператора www.tbibuy.bg

 

Параметри на Кампанията:

 

КАМПАНИЯ: „ПАЗАРУВАЙ С TBI BUY И ПЕЧЕЛИ“ “
ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 26.08.2022 г. – 22.09.2022 г. включително

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

В кампанията участва търговски партньор на Оператора:

–        ресторант „Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22.

–        Gelateria Diana, гр. София, ул. Родопски извор 40.

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА КАМПАНИЯТА Град София
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД

 

2. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Кампанията е валидна само и единствено на територията на търговските обекти на Партньорите:

  • ресторант „Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22 и/или
  • Gelateria Diana, гр. София, ул. Родопски извор 40.

2.2. За да участва в Кампанията потребител на Приложените трябва да извърши покупка/и, да сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy и да начисли бонус точки и/или да отчисли бонус точки минимум един път в обект от т.2.1 на Партньор участник на Кампанията.

2.2.1. Когато потребител извърши покупка/и, сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy и начисли бонус точки и/или отчисли бонус точки минимум един път в ресторант „Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22, то потребителят участва за наградата, описана в т.3.1.1.

2.2.2. Когато потребител извърши покупка/и, сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy и начисли бонус точки и/или отчисли бонус точки минимум един път в Gelateria Diana, гр. София, ул. Родопски извор 40, то потребителят участва за наградата, описана в т.3.1.2.

2.3. В Кампанията могат да участват всички настоящи и нови потребителите на мобилното приложение „TBI Buy”. Печелившите участници в Кампанията се избират на случаен принцип.

2.4. Участниците, които изпълнят настоящите правила и условия, могат да участват в кампанията неограничен брой пъти и за двете награди. Всяко начисляване и отчисляване на бонус точки с приложението TBI Buy, в двата обекта, е допълнително участие в томболата.

2.5. Кампанията е валидна за период от 08.2022 г. – 22.09.2022 г. включително.

2.6. Операторът има право да налага ограничения върху участието в Кампанията при извършване на операции от определен тип, описани в настоящите Общи условия и в други случаи по преценка на Оператора.

3. НАГРАДИ

3.1. Всеки участник, изпълнил условията на кампанията, участва в жребия и тегленето за спечелване на следните награди:

3.1.1. 1 брой Награда – МЕКСИКАНСКА КУХНЯ: ДЕГУСТАЦИЯ НА ПЕТСТЕПЕННО МЕНЮ ЗА ДВАМА В РЕСТОРАНТ „ТАКОТЕКА”.

3.1.2. 1 брой Награда – ВАУЧЕР ЗА ДЕГУСТАЦИЯ НА ДЖЕЛАТО ЗА ДВАМА + ПОДАРЪК В GELATERIA DIANA.

3.2. Печелившите участници, ще бъдат избрани на случаен принцип чрез жребий на дата: 23.09.2022 г.

3.3. След обявяване на печелившите участници от Организатора, за да получи наградата си спечелилият трябва да предостави своите имена и телефонен номер за контакт чрез каналите за комуникация между страните. В случай че Организаторът не успее да се свърже със спечелил участник и/или последния не се свърже с Организатора в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившия участник, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.

3.4. Тегленето с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

4. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

4.1. Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

4.2. Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

5. СПОРОВЕ

5.1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.