English version is below:

ПРАВИЛА на
ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ „TBI Buy“.

1.             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.          Настоящите Правила на Програма за лоялност „TBI Buy” („Правилата“) са неделима част от Условията за ползване на приложението “TBI Buy” и на карта “TBI BUY” („Условия за ползване“), съответно използваните по-долу термини, изписани с главни букви, имат значението и смисъла, описани в т. 1.2 от Условията за ползване.

1.2.          Програмата за лоялност („Програмата“) е консолидирана програма за лоялност на потребители, организирана и администрирана от „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, както са идентифицирани по-долу, обединяваща в себе си участието на Партньори – търговци и производители на стоки и услуги и Клиенти – физически лица, крайни потребители на предлаганите от Партньорите стоки и/или услуги, където:

1.2.1.       Всеки от Партньорите може да участва в Програмата като Начисляващ партньор (начисляващ Бонусни точки, под формата на търговска отстъпка от бъдещи покупки, при закупуване, в рамките на Програмата за лоялност, на предлаганите от него стоки/услуги от Клиент, които се начисляват на Клиента в неговия Профил) и/или като Отписващ партньор (предоставящ търговска отстъпка от продажната цена, на предлаганите от него стоки/услуги, под формата нас Бонусни точки, отписвани от Профила на Клиента);

1.2.2.       Всеки от Клиентите, пазаруващ в рамките на Програмата, получава в своя Профил Бонус точки от Начисляващ партньор, респективно получава търговска отстъпка от продажната цена на стоката/услуга, купувана от всеки от Отписващите партньори – участници в Програмата, когато използва/отписва Бонусни точки от своя Профил.

1.3.          Организатори („Оператори“) на Програмата за лоялност са „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД, ЕИК 206489219, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1766, р-н Младост, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ 2, сграда 1, ет. 4, e-mail: hello@tbibuy.bg ; Интернет страница: www.tbibuy.bg; телефон: 070011176; 070011175 и „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, ЕИК 131134023, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1421 р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54.

1.4.          Програмата за Лоялност стартира от 01.10.2021 г.

2.             УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ НА ИЗЧИСЛЕНИЕ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

2.1.          Операторът систематизира информацията за Програмата за лоялност в Приложението и в Сайта на Оператора.

2.2.          В рамките на Програмата Клиентът, при изпълнение на условията по т. 2.4 по-долу, получава право да се възползва от следните видове поощрениия:

2.2.1.       Начисляване на Бонусни точки по инициатива на Начисляващ партньор и/или Оператора

2.2.2.       Използване на Бонусни точки с премиален (нарастващ) коефициент в рамките на специални маркетингови акции, провеждани от Оператора и Партньорите;

2.2.3.       Други видове поощрения в рамките на действащото законодателство на Република България.

2.3.          Идентифициране на Клиента като участник в Програмата.

2.3.1.       Клиентът използва Уникален идентификатор (УИД) за идентификация на операциите, извършвани от него в рамките на Програмата. Участниците в Програмата за лоялност се споразумяват, че идентификацията с УИД представлява обикновен електронен подпис, който има силата на саморъчен подпис в рамките на взаимоотношенията между тях по смисъла на чл. 13, ал. 4 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

2.3.2.       УИД се предоставя на Клиента с активирането на Приложението или Картата по реда на т. 1.5 от Условията за ползване. Операторът едностранно определя и други начини за предоставяне на УИД, както и носителят, на който УИД ще бъде съхраняван;

2.3.3.        УИД се активира по реда на т. 1.6 или 1.7 в случай на Карта от Условията за ползване.

2.4.          Правила за начисляване на Бонусни точки:

2.4.1.       Регистрирането (начисляване и отписване) на Бонусни точки в Профила на Клиента се извършва при изпълнение на следните условия:

1)      Клиентът да е извършил покупка на стока/услуга предлагана от Партньор, участващ в Програмата като Начисляващ партньор или Клиента да е извършил покупка на стока/услуга предлагана от онлайн партньор като в тази хипотеза начисляването на Бонус точки може да се извърши от Оператора.

2)     При извършването на покупката Клиентът да се е идентифицирал със своя УИД пред Начисляващия партньор или при извършване на онлайн покупка Клиентът следва да влезе в сайта на онлайн партньора и да извърши покупката през бутона “Пазарувай сега” в описанието на съответния търговец.

2.4.2.       Изчисляване на Бонусни точки:

1)             1 (една) Бонусна точка = 1 (един) лев;

2)             Броят на Бонусните точки, начислявани и/или отписвани от Партньори на Програмата за лоялност, се определя като процент от продажната цена на стоката/услугата. При изчисление на точния размер на Бонусните точки, който трябва да бъде начислен на Клиента, се прилага правилото за закръгляне на резултата до втория знак след десетичната запетая;

3)             Всеки от Партньорите на Програмата за лоялност самостоятелно определя размера на процента, който ще се прилага при изчисление на Бонусната точка. Възможно е размерът на процента да бъде различен за всяка една стока/услуга предлагана от Партньора на Програмата за лоялност и за всеки от неговите обекти за продажба;

4)             Партньорите на Програмата за лоялност могат да променят размера на процента, който ще се прилага при изчисление на Бонусната точка, без да уведомяват Клиента. Операторът полага усилия да отрази промяната незабавно на приложимия процент в Приложението. В случай, че Клиентът не използва приложението, а има само Карта, то Операторът го уведомява чрез SMS или по Viber;

2.4.3.       Срокът за отразяването на начислените Бонусни точки в Профила на Клиента зависи от техническите особености на взаимодействието с всеки конкретен Партньор. Клиентът не може да ползва (отписва) Бонусни точки, преди тяхното отразяване в Профила на Клиента. Клиент, който не използва приложението, а има само Карта, се уведомява за начислените и отписани Бонус точки чрез обаждане на Центъра за обслужване на клиенти на Оператора.

2.5.          Ограничения при начисляването на Бонусни точки

2.5.1.       Операторът има право да определя лимити за максималния брой Бонусни точки, които могат да бъдат начислявани на Клиенти на Програмата за лоялност, както в рамките на определен период от време, така и като цяло за целия период на участието им в Програмата за лоялност. След преминаването на максимално определения лимит Операторът проверява всяка транзакция ръчно и запазва правото си да ограничава начисляването на Бонус точки на Клиента.

2.5.2.       Операторът има право да налага ограничения върху начисляване на Бонус точки и/или да извърши проверки по негова преценка, за да установи наличие на злоупотреба, преди да начисли Бонус точки на Клиента. В случай на проверка Бонус точките се начисляват след извършването й.

2.5.3.       Когато Клиентът е сканирал с Приложението касовата бележка или фактурата, доказваща извършената покупка, но на документа, удостоверяващ извършеното плащане, не е посочено конкретното наименование на заплатения артикул, Операторът си запазва правото да не начислява Бонус точки на Клиента.

2.5.4.       Да наложи ограничения върху начисляването на Бонус точки и/или да изключи и/или замрази профила на Клиента от Програмата за лоялност без предизвестие, в случай когато в документа, доказващ извършената покупка, е изписано юридическо лице, а не физическото лице – ползвател на услугите.

2.5.5.       Операторът има право да определя периода на валидност на начисляваните Бонусни точки. В случай на изтичане на срока на валидност, натрупаните Бонусни точки ще бъдат анулирани без изплащане на компенсация под каквато и да е форма

2.6.          Анулиране/Възстановяване на начислени/отписани Бонусни точки при отмяна на покупка:

2.6.1.       Ако Клиентът отмени извършена от него покупка (отказ и/или рекламация на закупената стока и/или услуга) от обект на Партньор и в рамките на Програмата за лоялност, при което по негова Бонусна сметка са му били начислени вече Бонусни точки, Операторът дерегистрира начислените за тази покупка Бонусни точки. Ако по Бонусната сметка на Клиента няма достатъчно Бонусни точки за извършване на операцията по дерегистриране (Бонусните точки, начислени за отменената покупка, вече са използвани – изцяло или част от тях), Партньорът ще удържи паричния еквивалент на Бонусните точки (изцяло или само част от тях) от сумата, която дължи за възстановяване на Клиента;

2.6.2.       Ако Клиентът отмени покупка (отказ и/или рекламация на закупена стока и/или услуга), при която от негова Бонусна сметка са били отписани Бонусни точки, Операторът възстановява отписаните за отменената покупка Бонусни точки в Профила на Клиента, а в случай, че Клиентът не ползва Приложението, а само Карта – го известява за това чрез SMS или по Viber;

2.6.3.       Когато извършва операция по отмяна на покупка, Клиентът е длъжен да се идентифицира, като използва УИД, който е бил използван в първоначалното извършване на покупката (не може да използва негово УИД, активирано с друг мобилен номер). В случай че Клиентът не се идентифицира пред Партньора  по реда, описан в предходното изречение, Операторът има право да не възстановява Бонусните точки съгласно т. 2.6.2 по-горе;

2.6.4.       Ако Бонусните точки са начислени на Клиента в резултат на злоупотребата му с възможностите, предоставени по Програмата за лоялност, Операторът има право, без да предупреди Клиента, да анулира напълно или частично всички Бонусни точки на Клиента без заплащане на компенсация под каквато и да е форма;

2.6.5.       Операторът има право да налага ограничения върху начисляването на Бонусни точки при извършване на операции от определен тип и в други случаи по преценка на Оператора. Информация за ограниченията се публикува от Оператора на Сайта на Оператора, в Приложението или се информира Клиентът, който не ползва Приложението, а има само Карта – чрез SMS или по Viber;

2.6.6.       Операторът има право да налага ограничения върху начисляването на Бонуси. Ако в резултат на изчисляването на Бонусните точки не е получено кръгло число, тогава цялата част съответства на паричната единица (български лев), а дробната част – на разменната монета (българска стотинка).

2.6.7.       Операторът има право да анулира натрупаните Бонусни точки и в случаите на прекратяване на Договора съгласно чл. 3.3.6. от Условията за ползване, ако не са използвани от Клиента в указания 3-дневен срок за прекратяване на Договора.

2.7.          Право на информация

2.7.1.       Клиентът може да получи информация за количеството на Бонусните точки достъпвайки своя Профил в Приложението, а в случай, че Клиентът не ползва Приложението, а само Карта – като като се свърже с Центъра за обслужване на клиенти на Оператора на телефон 070011176;

2.7.2.       В случай на грешно регистриране (начисляване/отписване) на Бонусни точки, Операторът има право да извърши корекция самостоятелно, без предварително уведомяване от Клиента.

2.8.          Правила за отписване на Бонусни точки.

2.8.1.       Начислените Бонусни точки могат да бъдат използвани от Клиента като търговска отстъпка при закупуване на стока/услуга в обект на Отписващи партньори. За да използва Бонусните точки, Клиентът трябва да се идентифицира пред Отписващия партньор с УИД.

2.8.2.       Клиентът може да използва неограничен размер от начислените в Профила му Бонусни точки за заплащане на стока/услуга на Отписващ партньор. Ако техническите особености на работата на конкретен Отписващ партньор не позволяват да се извърши отписване на общо основание, при такива Отписващи партньори може да действа специален начин за отписване на Бонусни точки.

2.8.3.       Бонусни точките се отписват, като се вземе предвид оставащият срок на валидност на Бонусни точките, ако такъв е предвиден от Оператора. Първо се отписват Бонусните точки с най-краткия оставащ срок на валидност.

3.             ДРУГИ УСЛОВИЯ

3.1.          Всички операции, идентифицирани с активиран УИД, се считат за извършени от Клиента, активирал този УИД. Клиентът самостоятелно осигурява съхраняването на УИД. Операторът не носи отговорност за неразрешени действия на трети лица, които са получили достъп до УИД на Клиента.

3.2.          Бонусните точки и Допълнителните Бонусни точки на Клиента не могат да бъдат прехвърляни на друго лице или обединени с Бонусни точки/Допълнителни Бонусни точки на друго лице, независимо дали това лице е Клиент на Програмата за лоялност или не.

3.3.          Настоящите Правила подлежат на изменение от Оператора по всяко време, за което Операторът уведомява Партньорите и Клиента в 7-дневен срок от изменението в неговия Профил или по e-mail адрес, или в случай, че Клиентът не ползва Приложението, а само Карта – го известява за това чрез SMS или по Viber. Измененията влизат в сила за Партньорите от момента на уведомяването.

Клиентите може в 30-дневен срок писмено да се откаже от участие в Програмата за лоялност по реда на т. 3.2.1. от Условията за ползване или да поиска да продължи участието си при старите условия, в който случай може да продължи да използва натрупаните в Профила си бонус точки, но в него не могат да бъдат начислявани нови Бонус точки.

3.4.          Във връзка с участието на Клиента в Програмата за лоялност могат да бъдат обработвани лични данни на Клиента. Обработването на лични данни на Клиента чрез Приложението, включително обемът и характерът на обработваните лични данни, правата на Клиента във връзка с обработването им, както и друга информация свързана с обработването на личните данни на Клиента като потребител на Приложението и участник в Програмата за лоялност, са посочени в „Политиката за поверителност”.

3.5.          В случай на противоречие между текста на Правилата на български и английски, ще се прилага българският текст.

Одобрени и актуализирани с Решение на Съвета на Директорите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД от 21.03.2022 г.

                                             “TBI Buy”                       

LOYALTY PROGRAM RULES

1.             GENERAL PROVISIONS

1.1.       These “TBI Buy” Loyalty Program Rules (“The Rules”) are an integral part of the Terms of use of the TBI Buy Application and TBI Buy Card (Terms of Use), consequently, the capitalised terms hereunder have the meaning given to them in clause 1.2 of the Terms of Use.

1.2.       The Loyalty Program (“The Program”) is a consolidated consumer loyalty program, organised and administered by TBI Buy EAD and TBI Bank EAD, as identified below, and involving participation of Partners – merchants and producers of goods and services, and Clients – natural persons who are ultimate users of the goods and services offered by the Partners, where:

1.2.1.       Each Partner may participate in the Program as Accruing Partner (accruing Bonus Points in the form of trade discount on future purchases when a purchase of the goods/services offered by the Partner is made under the Loyalty Program by a Client, which Bonus Points shall accrue to the Client in Client’s Account) and/or as Redemption Partner (giving trade discount on the sale price of the goods/services offered by the Partner, in the form of Bonus Points redeemed in Client’s Account);

1.2.2.       Every Client shopping under the Program shall receive Bonus Points from the Accruing Partner to their account, respectively get trade discount on the sale price of the goods/service purchased from each Redemption Partner participating in the Program, when using/redeeming Bonus Points form their account.

1.3.       The Organisers (“Operators”) of the Loyalty Program are“TBI Buy” EAD, UIC 206489219, with seat and registered address: Sofia, area code 1766, Mladost Region, Malinova Dolina District, 2, Donka Ushlinova St., building 1, fl. 4, e-mail: hello@tbibuy.bg; website: www.tbibuy.bg; telephone: 070011176; 070011175 and TBI Bank EAD, UIC 131134023, with seat and business address at: Sofia, area code 1421, Lozenets District, 52-54 Dimitar Hadjikocev Str.

1.4.       The Loyalty Program was launched on 01.10.2021.

2.    TERMS, CALCULATION MECHANISM AND RIGHT TO PARTICIPATE IN THE PROGRAMME

2.1.       The Operator shall systematise the information about the Loyalty Program in the Application and in the Operator’s website.

2.2.       Within the program, the Client, when fulfilling the conditions under clause 2.4 below, shall have the right to benefit from the following types of incentives:

2.2.1.       Accrual of Bonus Points at the initiative of the Accruing Partner and / or the Operator.

2.2.2.       Use of Bonus Points at premium (increasing) rate within special marketing campaigns organised by the Operator and the Partners;

2.2.3.       Other incentives under the existing legislation of the Republic of Bulgaria.

2.3.       Client identification as a participant in the Program.

2.3.1.       The Client shall use a unique identifier (UID) to identify the operations performed by the Client under the Program. The participants in the Loyalty Program agree that the identification with UID represents simple electronic signature which has the effect of a handwritten signature in the meaning of Article 13(4) of the Electronic Document and Electronic Trust.

2.3.2.       UID shall be given to the Client on activation of the Application or the Card pursuant to clause 1.5 of the Terms of Use. The Operator shall unilaterally determine other ways of providing UID, as well as carrier on which the UID shall be stored;

2.3.3.       UID shall be activated pursuant to clause 1.6 or 1.7 in case of a Card of the Terms of Use.

2.4.       Bonus Points accrual rules:

2.4.1.       Bonus Points shall be registered (accrued and redeemed) in Client’s Account under the following conditions:

1)     The Client has purchased goods/service offered by a Partner participating in the Program as Accruing Partner or the Client has made a purchase of goods / services offered by an online partner and in this case the accrual of Bonus Points can be done by the Operator.

2)     The Client has identified themselves with Client’s UID to the Accruing Partner or when making an online purchase, the Client should enter the site of the online partner and make the purchase through the “Buy Now” button in the description of the respective merchant.

2.4.2.       Calculation of Bonus Points:

1)     1 (one) Bonus Point = 1 (one) BGN;

2)       The number of the Bonus Points accrued and/or redeemed by Loyalty Program Partners is determined as a percentage of the sale price of the goods/service. When calculating the exact amount of Bonus Points to be accrued to the Client, the rule of rounding the result to two decimal places applies;

3)       Each Loyalty Program Partner shall determine alone the percentage to be applied for calculation of the Bonus Point. The percentage may be different for each goods/service offered by the Loyalty Program Partner and for each retail outlet of the Partner;

4)       The Loyalty Program Partners may change the percentage to be applied for calculation of the Bonus Point without notifying the Client. The Operator shall make efforts to immediately reflect the change in the applicable percentage in the Application. Where the Client does not use the Application and only holds a Card, the Operator shall notify the Client with an SMS or in Viber;

2.4.3.       The period for registration of the accrued Bonus Points in Client’s Account depends on the technical specifics of the interaction with each specific Partner. The Client may not use (redeem) Bonus Points before their registration in the Client’s Account. Any Client who does not use the Application and only holds a Card is notified about the Bonus Points by calling the Operator’s Customer Service Centre.

2.5.       Restrictions of calculation of Bonus Points

2.5.1.       The Operator may set limits for the maximum number of Bonus Points accruable to Loyalty Program Clients for a given period of time or for the whole period of Clients’ participation in the Loyalty Program. When the maximum limit set is exceeded, the Operator checks each transaction manually and reserves the right to limit the accrual of Bonus Points to the Client;

2.5.2.       The Operator may set restrictions on the accrual of Bonus Points and/or make checks at Operator’s discretion to establish if there is malpractice, before accruing Bonus Points to the Client.In case of such checks, the Bonus Points are accrued after the successful completion of the check.

2.5.3.       Where the Client has scanned the cash receipt or the invoice evidencing the purchase made with the Application, but the document certifying the payment made does not specify the exact name of the article paid for, the Operator reserves the right not to accrue Bonus Points to the Client.

2.5.4.       The Operator may set restrictions on the accrual of Bonus Points and/or freeze the Client’s Account in the Loyalty Program without notification if the document evidencing the purchase made specifies a legal entity and not a natural person as the user of the services. 

2.5.5.       The Operator may set the validity period for accrual of Bonus Points. When the validity period expires, the Bonus Points will be deregistered without payment of any compensation whatsoever.

2.6.       Deregistration/Recovery of accrued/redeemed Bonus Points in case of cancellation of purchase:

2.6.1.       If the Client cancels a purchase (refusal and / or return of goods and / or service) purchased from a Partner’s retail outlet within the Loyalty Program, where Bonus Points have already been accrued to Client’s Bonus Account, the Operator shall deregister the Bonus Points accrued for the purchase. If there are not enough Bonus Points in the Client’s Bonus Account to perform the deregistration operation (the Bonus Points accrued for the cancelled purchase have already been used – in full or in part), the Partner will deduct the cash equivalent of the Bonus Points (in whole or in part) from the amount refundable to the Client.

2.6.2.       If the Client cancels a purchase (refusal and / or return of goods and / or service) where Bonus Points have already been redeemed from Client’s Bonus Account, the Operator shall restore the Bonus Points redeemed for the purchase cancelled to Client’s Account. Where the Client does not use the Application and only holds a Card, the Operator shall notify the Client with an SMS or in Viber;

2.6.3.       When performing an operation for cancellation of purchase, the Client shall identify themselves with the UID used when the purchase was made (the Client may not use an UID activated with another mobile number). If the Client fails to get identified to the Partner according to the procedure specified in the previous sentence, the Operator may avoid restoring the Bonus Points according to clause 2.6.2 above;

2.6.4.       If the Bonus Points are accrued to the Client as a result of Client’s abuse of opportunities offered by the Loyalty Program, the Operator may, without notifying the Client, deregister in full or in part all Client’s Bonus Points, paying no compensation whatsoever;

2.6.5.       The Operator may set limits on the accrual of Bonus Points for operations of a given type and in other cases at Operator’s discretion. The Operator shall publish information about the limits in the Site, in the Application or a Client who does not use the Application and only holds a card shall be notified with an SMS or in Viber;

2.6.6.       The Operator may set restrictions on the accrual of Bonuses. If the result of calculation of Bonus levs is not a round number, the integer corresponds to the currency (Bulgarian lev) and the decimals – to the circulation coin (Bulgarian stotinka).

2.6.7.       The Operator may also cancel the accumulated Bonus Points and in the cases of termination of the Contract under Art. 3.3.6. of the Terms of Use if not used by the Client within the 3-day term for termination of the Contract.

2.7.       Right to Information

2.7.1.       The Client may get information about the number of Bonus Points by accessing Client’s Account in the Application and if the Client does not use the Application and only holds a Card –by calling Operator’s Customer Service Centre on 070011176;

2.7.2.       In case of wrongly registered (accrued/redeemed) Bonus Points, the Operator may make adjustment alone, without prior notification to the Client.

2.8.       Bonus Point Redemption Rules

2.8.1.       The Client may use the Bonus Points accrued as trade discount when purchasing goods/service at retail outlets of Redemption Partners. To use the Bonus Points, the Client must get identified to the Redemption Partner with UID.

2.8.2.       The Client may use unlimited amount of the Bonus Points accrued in Client’s Account to pay goods/service to a Redemption Partner. If the technical specifics of operation of a Redemption Partner do not permit open redemption, a special method of redemption of Bonus Points may apply to such Redemption Partners.

2.8.3.       Bonus Points shall be redeemed taking into account the remaining period of validity of Bonus Points if such is provided by the Operator. The Bonus Points with the shortest remaining validity period shall be redeemed first.

3.          OTHER CONDITIONS

3.1.       All operations identified with an activated UID shall be deemed to have been performed by the Client who activated the UID. The Client shall personally secure the storage of the UID. The Operator shall not be liable for unauthorised acts of third parties who have gained access to Client’s UID.

3.2.       Client’s Bonus Points and Additional Bonus Points may not be transferred to a third party or combined with third-party Bonus Points / Additional Bonus Points, whether or not such third party is a Loyalty Program Client.

3.3.       These Rules may be amended by the Operator at any time and the Operator shall notify the Partners and the Client, to Client’s Account or by e-mail, or where the Client does not use the Application and only holds a Card – with an SMS or in Viber, thereof within 7 days from the amendment to the General Terms. The amendments shall take effect for the Partners from the day of the notification.

Clients may opt out of participation in the Loyalty Program in writing within 30 days according to the procedure laid down in clause 3.2.1. or request continued participation under the previous terms in which case the Client may continue to use the bonus points accrued in Client’s account but new Bonus Points may not be accrued in the account.

3.4. In connection with the Client’s participation in the Loyalty Program, the Client’s personal data may be processed. The processing of personal data of the Client through the Application, including the volume and nature of the processed personal data, the rights of the Client in connection with their processing and other information related to the processing of personal data of the Client as a user of the Application and participant in the Loyalty Program are listed in the Privacy Policy.

3.5. In case of a discrepancy between the Bulgarian and English texts of this Rules, the Bulgarian text shall apply.

Approved and updated with Decision of the Board of Directors of TBI Buy EAD of 21.03.2022