ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. I. Кой обработва и носи отговорност за личните данни

“Ти Би Ай Бай“ ЕАД („Ти Би Ай Бай“, „ние“, „нас“), еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 206489219, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1766, р-н Младост, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, сграда 1, ет. 4.

Ти Би Ай Бай е администратор на личните данни, които се обработват във връзка с използването на уебсайта www.tbibuy.bg, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, по-долу „ОРЗД“).

Ние приемаме много сериозно поверителността и защитата на личните данни, които обработваме. Настоящата политика за поверителност описва категориите данни, които можем да събираме, и начините, по които можем да ги използваме.

 1. II. Какви данни събираме
 2. Данни, които се събират автоматично:

Когато осъществите достъп и използвате нашия уебсайт, ние събираме :

 • IP адрес;
 • уникален идентификатор на устройство;
 • характеристики на браузъра;
 • характеристики на устройството;
 • операционна система;
 • информация за действия, предприети на нашите уебсайтове;
 • дати и часове на посещения на нашия уебсайт и друга статистика на използването.

За повече информация за бисквитките, които ползваме, моля вижте нашата  .

 1. Данни, които са ни предоставени от субекта на данните или трето лице:

Нашият уебсайт разполага с регистрационен формуляр за нашите потенциални партньори в  лоялната програма за бонус точки, достъпна чрез мобилното приложение „TBI Buy”.

Чрез регистрационната форма, бихме могли да

Ние бихме могли да обработваме лични данни и на лица, които се свързват с нас на посочените на уебсайта телефон, имейл или пощенски адрес, с цел да отправят запитване до нас, да ни съобщят за някакъв проблем или за да упражнят свои права по т. X по-долу. Личните данни, които ще обработваме в тези случаи, биха могли да включват адрес. В случай, че се свържете с нас чрез нашия център за обслужване на клиенти, е възможно да записваме комуникацията си с Вас, за което ще бъдете предварително уведомени.

III. Защо обработваме лични данни

Ние обработваме лични данни на посетителите на уебсайта или лица, които са се свързали с нас чрез посочените на уебсайта канали за комуникация, за следните цели:

 1. за да осигурим и подобрим качеството на нашия уебсайт;
 1. за да управляваме и подобряваме нашия уеб сайт, да поддържаме неговата безопасност и да гарантираме, че съдържанието се показва на устройството на потребителя по най-ефективния начин;
 1. за да се свържем и отговорим на получено запитване или искане;
 2. за да сключим договор с нашите потенциални партньори във връзка с нашата лоялната програма за бонус точки и други финансови услуги.
 3. IV. Правни основания, на които обработваме личните данни
 • обработването е необходимо за сключване и/или изпълнение на договор с наши потенциални партньори (чл. 6, буква „б“ от ОРЗД“);
 • за целите на легитимните ни интереси да комуникираме с наши потенциални или настоящи клиенти или партньори по повод получени от тях запитвания или искания (чл. 6, буква „е“ от ОРЗД“); или
 • въз основа на Вашето съгласие (чл. 6, буква „а“ от ОРЗД“)– Вашето съгласие ще бъде предварително поискано, ако е необходимо, преди обработването на личните Ви данни.
 1. V. Кой има достъп до личните данни

Може да споделим лични данни с определени доставчици на услуги или трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на уебсайта; доставчици на куриерски или други съобщителни услуги; регулаторни органи, правоприлагащи органи и страните по съдебен процес във връзка с правно изискване за отчетност или иск; и правоприемник или бизнес партньор на Ти Би Ай Бай, в случай че дружеството продава, преотстъпва или учредява сътрудничество/съвместно дружество за целия или част от своя бизнес.

 1. VI. Колко дълго съхраняваме Вашите данни

Личните данни се съхраняват за срок не по-дълъг от 5 години от момента на тяхното първоначално получаване, освен ако съхранението им за по-дълъг срок е необходимо за постигане на други цели, за които администраторът разполага с правно основание (напр. в случай на съдебен спор или административно производство). След постигането на целите, за които са събрани, и отпадане на правното основание, на което обработваме личните данни,  ще ги унищожим незабавно. В случай че след постигането на нашите цели решим да съхраняваме обработените лични данни за статистически цели, това ще бъде направено под формата на съхранение на анонимни данни, които не могат да Ви идентифицират по никакъв начин.

VII. Как защитаваме Вашите данни

За осигуряване на адекватна защита на личните данни, ние прилагаме организационни и технически мерки съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Ти Би Ай Бай е установило структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността чрез използване на техническите достижения на науката, което подпомага процесите по опазване и обезпечаване сигурността на Вашите данни.

С цел максимална сигурност при събиране, пренос и съхранение на лични данни може да използваме допълнителни механизми за защита на данните като криптиране, псевдонимизация и други.

VIII. Връзки с други сайтове

Нашия уеб сайт може да съдържа връзки към сайтове на трети страни. Тези сайтове на трети страни имат собствени политики за поверителност. Ако посещавате тези сайтове, Вие се подчинявате на техните политики.

 1. IX. Как може да се свържете с нас

или на адреса ни на управление в гр. София, п.к. 1766, р-н Младост, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, сграда 1, ет. 4.

 1. X. Какви са правата на субекта на данните

В случай че обработваме Ваши лични данни, можете да се свържете с нас по всяко време, за да поискате информация относно правото Ви на достъп до личните данни, които обработваме за Вас, за коригиране на неточни данни или за да поискате изтриването им (ако са налице предвидените в приложимото законодателство основания), или за ограничаване на обработването им в предвидените в приложимото законодателство случаи.

Ако Вашето искане поставя Ти Би Ай Бай в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони или нормативни изисквания, то може да откажем да го изпълним. В определени случаи можете също да имате право на преносимост на данните към друг администратор на лични данни.

Ако считате, че Вашите права относно защитата на личните Ви данни са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни: имейл: kzld@cpdp.bg; уебсайт: www.cpdp.bg.

 1. XI. Промени в политиката за поверителност

Възможно е периодично да променяме настоящата Политика за поверителност, за да спазваме приложимото законодателство или да отговаряме на променящите се бизнес изисквания. Всички изменения и допълнения на Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното й съдържание на нашия уебсайт: www.tbibuy.bg.

Приета на 01.10.2021

Последна актуализация: 22.3.2022 г.