Често задавани въпроси за причини за отказ:

Потвърждението не бе успешно. Възможно е редактиране на снимката

Tова означава, че има следи от редактиране на данни (количества, стоки и т.н.) в касовата бележка чрез фото редактори.

Не бяха открити продукти с бонус точки. Виж списъка в категорията "Марки"

бележката не отговаря на маркирания артикул, за които можеш да получиш допълнителни бонус точки от марката. Преди да платиш, трябва да провериш списъка с марки, за които можеш да получиш допълнителни бонус точки, като използваш функцията за снимане на касови бележки. Такива марки са маркирани с „Можеш да натрупаш бонус точки от марка чрез снимка на касова бележка“, както и в описанието на марката, където е посочен процентът бонус точки, предоставен при използване на функционалността.

Покупката е направена преди повече от 72 часа

Tова означава, че можеш да получиш бонус точки за продукти, като използваш функцията за снимка на касова бележка в рамките на 72 часа от момента на покупката. Това ограничение е зададено в Политиката за сигурност.

В партньорските магазини на TBI Buy за да получиш бонус точки, трябва да предоставиш карта при плащане

Tова означава, че бонус точки от „Марки“ за тази покупка ще се начислят автоматично, когато предоставиш своята TBI Buy карта на касиера. Повторно начисляване на бонус точки с помощта на функцията за снимане на касова бележка не се извършва.

На снимката на касовата бележка липсва фискален идентификатор, необходим за идентифициране на касовата бележка

Tова означава, че при заснемане на касовата бележка не са били обхванати всички необходими данни за идентифициране на касовата бележка. Моля, направи снимка на цялата касова бележка, съдържаща пълната информация за продуктите и обекта, без да изключваш долната или горната ѝ част.

Дублиране. Вече са начислени бонус точки от марката за посочената касова бележка

Tова означава, че тази касова бележка вече е регистрирана и успешно обработена по-рано.

Касовата бележка се обработва. Очаквайте известие

Tова означава, че заявката е регистрирана в системата на TBI Buy и е в процес на обработка. Скоро ще получиш окончателен отговор на регистрираната заявка.

Касовата бележка вече е била регистрирана в нашата система

Tова означава, че вече е била разгледана и е взето решение по нея. Моля, провери историята на заявките си в приложението.

FAQ for reasons of refusal:

Verification failed. Photo editing is available

It means that there are traces of data editing (amounts, goods, etc.) on the receipt through photo editors.

No goods were found to be credited with bonus points. Check out the list in the "Brands'' category

It means that there are no goods in the receipt for which you can accrue additional bonus points from the brand. Before buying, you should check the list of Brands for which you can get additional bonus points using the receipt photo functionality. Such brands are marked with “Bonus points are available by receipt photo “, as well as, in the description of the Brand you can see the percentage of bonus points provided when using the functionality is indicated.

The purchase was made more than 72 hours ago

 It means that you can get bonus points on goods using the receipt photo functionality within 72 hours from the moment of purchase. This limitation is set within the Security policy.

To receive bonus points from a partner of TBI Buy, you need to provide your loyalty card when paying

 This means that bonus points from Brands for this purchase should be accrued automatically when you provide the TBI Buy card in a partner’s store. Re-accrual of bonus points using the receipt scanning functionality is not performed.

The photo of the receipt lacks the Fiscal ID required to identify the receipt

It means that when photographing the receipt, all the necessary data for identifying the receipt were not covered. Please take a photo of the entire receipt, not excluding the bottom or top. Please take a photo of the entire receipt, containing complete information about the products and the place of purchase, without excluding the lower or upper part.

Duplicated. Bonus points from the brands have already been paid for the specified receipt

It means that this receipt has already been registered and successfully processed earlier.

The receipt is being processed. Await confirmation

It means that the application has been received in the TBI Buy system and we are working on checking it. Soon you will receive a final answer on the registered application.

The receipt has already been processed before

Means that the receipt was previously registered, and a decision was made about it. Please check your history of requests.