ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Пазарувай с TBI Buy и печели“

 1. Общи положения Рекламната кампания „Пазарувай с TBI Buy и печели“ има за цел да популяризира услугите сред ползвателите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Оператора“) чрез използването на мобилното приложение на Оператора –  „TBI Buy”. Настоящите Общи условия уреждат редът и начинът за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Оператора tbibuy.bg.

 

Параметри на Кампанията:

 

КАМПАНИЯ: „ПАЗАРУВАЙ С TBI BUY И ПЕЧЕЛИ“ “
ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 22.06.2022 г. – 05.07.2022 г.
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

В Кампанията участва всички търговски партньори на Оператора.

 

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА ПРОМОЦИЯТА Град София
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД

 

 1. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  • Промоцията е валидна за всички търговски обекти на Партньори на Оператора на територията на град София.

 

 • За да участва в Кампанията потребител на Приложените трябва да извърши покупка/и, да сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy и да начисли бонус точки и/или да отчисли бонус точки в минимум три различни търговеца, Партньори на Оператора в срока на Кампанията.

 

 • В Кампанията могат да участват потребителите на мобилното приложение „TBI Buy” получили съобщение с което се уведомяват за участието си в кампанията. Участниците в Кампанията са всички регистрирани и вече съществуващите ползватели на приложението.

 

 • Кампанията е валидна за период от 22.06.2022 г. – 05.07.2022 г.

 

 • Наградите от Кампанията се начисляват под формата на Бонус точки в профила на Приложението на печелившите участници в срок до 24 часа от изпълнението на условията описани в т.2.2.

 

 • Операторът има право да налага ограничения върху начисляването на Бонусни точки и/или участие в Кампанията при извършване на операции от определен тип, описани в настоящите Общи условия и в други случаи по преценка на Оператора.

 

 

 • НАГРАДИ

 

 • Ако участник в Кампанията начисли и/или отчисли бонус точки в минимум три различни търговеца, Партньори на Оператора, на участника се начислява награда в размер на 15 (петнадесет) бонус точки в потребителския му профил в Приложението на Оператора.

 

 

 1. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
  • Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

 

 • Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

 

 1. СПОРОВЕ

 

5.1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

 

6.1. Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.