ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Ползвай TBI Buy и печели“

I. Общи положения

Рекламната кампания „Ползвай TBI Buy и печели“ има за цел да популяризира услугите сред ползвателите и да привлече нови ползватели на услугите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Оператора“) чрез използването на мобилното приложение на Оператора – „TBI Buy”. Настоящите Общи условия уреждат редът и начинът за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Оператора www.tbibuy.bg.

Параметри на Кампанията:

 

КАМПАНИЯ: „ПОЛЗВАЙ TBI BUY И ПЕЧЕЛИ“ “
ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 16.05.2022 г. – 12.06.2022 г.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

Участващи търговци в кампанията:

 

В промоцията участва търговски партньор на Оператора:

–        ресторант Q-Ftetaria”, гр. София, ул. Ангел Кънчев, №1, на втория етаж.

–        ресторант Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22.

–        Fancy Bubbles Waffles”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 18; гр. София, ул. „Солунска“ 25.

–        Старата Пекарна”, гр. София, ул. Аксаков 28.

–        кинозали Cine Grand”:

o   Ринг мол, гр. София, бул. Околовръстен път” 214, ет.2.

o   Парк център, гр. София, бул. Арсеналски” 2, ет.2.

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА ПРОМОЦИЯТА Република България
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД

II. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Промоцията е валидна само и единствено на територията на търговските обекти:
1. ресторант „Q-Ftetaria”, гр. София, ул. Ангел Кънчев, №1, на втория етаж.
2. ресторант „Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22.
3. „Fancy Bubbles Waffles”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 18; гр. София, ул. „Солунска“ 25.
4. „Старата Пекарна”, гр. София, ул. Аксаков 28.
5. кинозали „Cine Grand”:
5.1. Ринг мол, гр. София, бул. „Околовръстен път” 214, ет.2.
5.2. Парк център, гр. София, бул. “Арсеналски” 2, ет.2.

2.2. За да участва в Кампанията клиент трябва, при всяко плащане в обектите изброени в т.2.1, да сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy, за да получи награда от посочените в раздел III от настоящите Общи условия.

2.3. В Kампанията могат да участват всички настоящи и нови клиенти на мобилното приложение „TBI Buy”. Всеки клиент може да участва неограничен брой пъти, стига да е спазил посочените условия в т.2.2.

2.4. Кампанията е валидна за период от 16.05.2022 г. до 12.06.2022 г. или до достигане на първите 100 транзакции за всеки партньор на кампанията.

2.5. Клиентите могат да получат своите награди ,описани в раздел III от настоящите Общи условия, от съответните партньори на Кампанията.

III. ОБЕКТИ И НАГРАДИ

3.1. В ресторант „Q-Ftetaria”, гр. София, ул. Ангел Кънчев, №1, на втория етаж – участника получава награда безплатна бира.
3.2. В ресторант „Такотека”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 22 – участника получава награда безплатна Маргарита.
3.3. В „Fancy Bubbles Waffles”, гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 18; гр. София, ул. „Солунска“ 25. – участника получава награда плодов бабъл чай,
3.4. В „Старата Пекарна”, гр. София, ул. Аксаков 28 – участника получава награда безплатен айран.
3.5. В кинозали „Cine Grand” – участника получава награда безплатни малки пуканки.

IV. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
4.1. Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

4.2. Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

V. СПОРОВЕ

5.1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.