ОБЩИ УСЛОВИЯ

„Пазарувай с TBI Buy в ЗОРА и печели“

1. Общи положения

1.1. Рекламната кампания „Пазарувай с TBI Buy в Зора и печели“ има за цел да популяризира услугите сред ползвателите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Оператора“) чрез използването на мобилното приложение на Оператора – „TBI Buy”. Настоящите Общи условия уреждат реда и начина за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Оператора www.tbibuy.bg.

Параметри на Кампанията:

 

КАМПАНИЯ: „ПАЗАРУВАЙ С TBI BUY В ЗОРА И ПЕЧЕЛИ“
ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 15.09.2022 г. – 30.09.2022 г. включително

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

 

 

В кампанията участват всички магазини в Република България на търговска верига “Зора”

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ НА КАМПАНИЯТА Република България
ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД

 

2. УСЛОВИЯ, МЕХАНИЗЪМ И ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. Кампанията е валидна във всички магазини в Република България на търговска верига “Зора”.

2.2. За да участва в Кампанията потребител на Приложените трябва да извърши покупка/и, да сканира дигиталната карта за лоялност – TBI Buy и да начисли бонус точки и/или да отчисли бонус точки минимум един път в магазин на търговска верига “Зора”. Участието в Кампанията не е обвързано със стойността на покупката.

2.3. В Кампанията могат да участват всички настоящи и нови потребителите на мобилното приложение „TBI Buy”. Печелившите участници в Кампанията се избират на случаен принцип.

2.4. Участниците, които изпълняват настоящите правила и условия, могат да участват в кампанията неограничен брой пъти.

2.5. Кампанията е валидна за период от 09.2022 г. – 30.09.2022 г. включително.

2.6. Операторът има право да налага ограничения върху участието в Кампанията при извършване на операции от определен тип, описани в настоящите Общи условия и в други случаи по преценка на Оператора.

3. НАГРАДИ

3.1. Всеки участник, изпълнил условията на играта, участва в теглене за спечелване на

следните награди: 31 броя Награди – 31 бонус точки за една награда, който се превеждат в профила на печелившия участник, ползвател на мобилното приложение TBI BUY.

3.2. Печелившите участници, ще бъдат избрани на случаен принцип чрез жребий на дата: 03.10.2022г.

3.3. Един участник може да спечели само един брой награда.

4. ГРЕШКИ, НЕТОЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

4.1. Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

4.2 Възможни са технически грешки при отпечатване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

5. СПОРОВЕ

5.1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. Организаторът запазва правото си да прекрати промоционалната кампания по всяко време, но само след като уведоми обществеността относно невъзможността за продължаване на кампанията поради обективни причини, независещи от желанието на организатора и извън неговия контрол.