ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНСТАГРАМ ИГРА „ТАГНИ ПРИЯТЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“

 

 1. ОРГАНИЗАТОР

 

 1. Инстаграм играта „Тагни приятели и спечели“ (“Игра/та”) има за цел да популяризира услугите на мобилното приложение „TBI Buy”, привличането на нови ползватели на услугите на „ТИ БИ АЙ Бай“ ЕАД („Организатора“) както и набиране на нови последователи в профила на Организатора. Общи условия уреждат реда и начина за участие в кампанията и са публично достъпни на електронната страница на Оператора tbibuy.bg.

 

 • Tърговски партньор на Организатора в настоящата Игра е ресторант „Q-Ftetaria” (“Партньора”) с местонахождение гр. София, ул. Ангел Кънчев, №1, на втория етаж.

 

 1. Организатор на тегленето с награди е „ТИ БИ АЙ БАЙ“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206489219 със седалище гр. София, п.к. 1766, р-н Младост, ж.к. Малинова долина, ул. „Донка Ушлинова“ № 2, сграда 1, ет. 4.

 

 1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 

 1. Периодът, в който участник, изпълнил условията за участие надлежно описани в т.5, ще може да се възползва от тегленето с наградата, започва на 13.06.2022 г. и ще продължи до 29.06.2022 г. включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 18 или т. 19. Това е последният ден, в който участниците могат да се възползват от тегленето с награди и е обвързващ за Организатора.

 

 • ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 

 1. Тегленето с награди се провежда на територията на Република България.

 

 1. УСЛОВИЯ НА УЧАСТИЕ

 

 1. Право на участие в тегленето с награди придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице

/Участник/, което изпълни кумулативно условията описани в т.5.1 в периода 13.06.2022 – 29.06.2022 г. включително и е приело настоящите Общи условия.

 

5.1. Право на участие в играта „ТАГНИ ПРИЯТЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“ имат всички участници, които са изпълнили кумулативно следните условия:

 

 1. Харесали са общата публикация, която ще бъде публикувана на 15.06.2022 г. и ще се появи и в двата профила на @qftetaria и @tbibuy;

 

 1. Последвали са Instagram профилите на @qftetaria и @tbibuy ;

 

 1. Тагнали са (отбележили са) поне двама приятели в общата публикация от 15.06.2022 г.

 

5.2. Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди, че ги е приел и се е съгласил писмено с тях. Всеки участник има право на неограничен брой таг -ове (отбелязвания) под публикацията на играта, но с различни тагове (с различни приятели отбелязани на публикацията).

 

 1. НАГРАДИ И ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК

 

 1. Всеки участник, изпълнил условията на играта, участва в теглене за спечелване на

следната награда:

 

1 брой Награда – 100 бонус точки, които се превеждат в профила на печелившия участник, ползвател на мобилното приложение TBI Buy.

 

 1. 7. Печелившият ще бъде избран на случaен принцип чрез жребий на дата: 29.06.2022 г.

 

 1. 8. Печеливш ще бъде само един от участниците, взели участие в играта.

 

 1. 9. Печелившият от тегленето за наградите ще бъде изтеглен чрез жребий с инструмента https://www.wask.co/instagram-giveaway-comment-winner-picker. Името или псевдонимите на печелившите, посочени във Instagram-профилите им, заедно с профилната им снимка, ще бъдат обявени в същия ден във Instagram – профилите на Организатора и Партньора.

 

 1. След обявяване на печелившия в Instagram страницата на Организатора и/или чрез публикуването на история от същият профил, за да получи наградата си спечелилият трябва да предостави своите имена и телефон за контакт чрез лично съобщение между страните. В случай че спечелил участник не се свърже с Организатора в рамките на 5 работни дни от официалното обявяване на печелившия участник, той губи правото си да получи спечелената награда, а Организаторът има право да изтегли нов участник на негово място.

 

 1. ПУБЛИЧНОСТ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 

 1. 11. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на

продължителност на кампанията на уебсайта www.tbibuy.bg, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

 

 1. 12. Печелившите в тегленето с награди могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития

и публикации в медиите. Отказът им няма да доведе до загуба на правото да получат награда.

 

 • ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 

 1. 13. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в тегленето за наградите при нарушаване на което и да било от условия за провеждането му или при опит за получаване на награда чрез измама.

 

 • ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. 14. Тегленето с награди се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на

Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на

Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на

администратор на лични данни.

 

 1. 15. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и

връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът може да обработи следните лични данни на участниците:

 • имена или псевдоним, посочен във Instagram-профила им;
 • профилна снимка;
 • име и телефонен номер, на който е инстанлирано мобилното приложение TBI Buy, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

 

 1. 16. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Instagram-профила на

участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те

сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТЕГЛЕНЕТО С НАГРАДИ

 

 1. 17. Организаторът има неотменимото право да прекрати тегленето с награди по всяко време,

обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на тегленето с награди, в случай че настъпят

независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и които не могат

да бъдат отстранени от Организатора.

 

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. 18. Организаторът си запазва правото по своя преценка да изменя и допълва настоящите общи условия,

като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички участници съобразно раздел VI.

Публичност на тегленето с награди.

 

 1. 19. Всяка една промяна на сроковете за теглене на наградите и предоставянето им ще бъде надлежно

публикувана на Instagram-страницата на Организатора и/или на сайта www.tbibuy.bg.

 

 1. 20. Организаторът на настоящата кампания „ТИ БИ АЙ Бай” ЕАД не носи отговорност за информацията, която не отговаря на условията и указанията за защита на личните данни.

 

 1. 21. Възможни са технически грешки при отпечатване и/или публикуване на част от рекламните материали. Валидни са настоящите Общи условия.

 

 1. В случай на потенциален конфликт между организатора и участниците в Проучването, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, участващите страни предоставят конфликта за разрешение пред компетентния български съд.